ආගමික හා සාරධර්ම

2016 අ.පො.ස(සා.පෙළ)බුද්ධ ධර්මය විෂයය ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය