අභ්‍යන්තර පාලන හා ප්‍රවාහන

 

 අභ්‍යන්තර පාලන හා ප්‍රවාහන (2 වන මහල)

 

 ශාඛාවේ කාර්යයන්

 
නිලධාරී ලේඛනය

තනතුර දුරකතන අංක
ෆැක්ස් ඉ-තැපැල්
සෘජු දිගුව
ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම්   0112786068 1212 0112786068