2017 ලෝක තෙත් බිම් දිනය නිමිත්තෙන් පවත්වනු ලබන පෝස්ටර් චිත්‍ර තරගය හා කෙටි වීඩියෝ නිර්මාණ තරගය

2017 ලෝක තෙත් බිම් දිනය නිමිත්තෙන් පවත්වනු ලබන පෝස්ටර් චිත්‍ර තරගය හා කෙටි වීඩියෝ නිර්මාණ තරගයෙහි විස්තර දැන්වීම් පහතින් බාගත කරගන්න.