ආසියානු පැසිෆික් ළමා සමුළුවේ දූත කණ්ඩායම් හුවමාරු වැඩසටහන - 2017

ලෝකයේ සාමය හා සහජීවනය තේමා කරගනිමින් 1989 වර්ෂයේ සිට වාර්ෂිකව ජපානයේ ෆුකෝකා නගරයේ පැවැත්වෙන ආසියානු පැසිෆික් ළමා සමුළුව මගින් ජාතීන් අතර මිත්‍රත්වය හා සහයෝගීතාව වැඩිදියුණු කිරීමේ අරමුණින් විවිධ ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කරනු ලැබේ. එහා එක් වැඩසටහනක් වන දූත කණ්ඩායම් හුවමාරු වැඩසටහන (Mission Project) යටතේ මෙම සමුළුවේ සාමාජිකත්වය දරණ 50 ක පමණ රටවල් අතරින් තෝරාගත් රටවල් කිහිපයකට ජපාන ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන්ගෙන් සමන්විත දූත පිරිස් යැවිම වසර කිහිපනය සිටම අඛණ්ඩව සිදු කෙරේ. ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් මෙම සමුළුවට අදාළ වැඩසටහන් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ සම්බන්ධීකරණයෙන් ක්‍රියාත්මක කරනු ලැබේ. 

ඒ අනුව මෙම වර්ෂයේදී ද මාර්තු මස 25 දින රාත්‍රී ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණෙන 18 දෙනෙකු ගෙන් යුත් ජපන් ජාතික ශිෂ්‍ය දූත කණ්ඩායම 2017 03-25 දින සිට 2017-03-30 දක්වා මෙරට සත්කාරක පවුල් වල රැඳී සිට අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය මගින් සංවිධානය කරනු ලබන විවිධ වැඩසටහන් සඳහා සහභාගී වීමට නියමිතය. 

ආසියානු පැසිෆික් ළමා සමුළුවේ දූක කණ්ඩායම් හුවමාරු වැඩසටහන - 2017 (Mission Project) යටතේ 2017 03-25 දින සිට 2017-03-30 දක්වා ක්‍රියාත්මක වැඩසටහන් මෙතැනින් බාගත කරගන්න.