සති අන්ත ගුරු පුහුණු පාඨමාලාවේ අයදුම්පත.

සති අන්ත ගුරු පුහුණු පාඨමාලාව ආරම්භ කිරීම සඳහා නුපුහුණු ගුරුවරුන් ගෙන් හා ගුරු සහායකයින් ගෙන් ඉල්ලුම්පත් කැඳවේ.