ශ්‍රී ලංකා ගුරු අධ්‍යාපනඥ සේවයේ III ශ්‍රේණියට බඳවා ගැනීමේ විවෘත හා සීමිත තරග විභාගය යටතේ සම්මුඛ පරීක්ෂණ සඳහා කැඳවීම

 

සීමිත තර විභාගය

විවෘත තර විභාගය