තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ ශූරයෝ තරගාවලිය-2017

 

1. තරග කාණ්ඩ පිළිබඳ තොරතුරු

1.ජාතික මට්ටමේ පාසල් මෘදුකාංග තරගාවලිය (NSSC)

2. තරුණ පරිගණක විද්‍යාඥයින්ගේ තරගාවලිය (YCS)

3. ගුරුවරුන් සහ ගුරු සිසුන් සදහා වනනිර්මාණාත්මක ගුරුවරු තරගාවලිය

2. ඉහත තරග කාණ්ඩවලට අදාළ ව ලියාපදිංචි වීමේ පත්‍රිකා හා නිර්මාණ සමඟ ඉදිරිපත් කළ යුතු පත්‍රිකා

1.ජාතික මට්ටමේ පාසල් මෘදුකාංග තරගාවලිය (NSSC)

iලියාපදිංචි වීමේ පත්‍රිකාව

2. තරුණ පරිගණක විද්‍යාඥයින්ගේ තරගාවලිය (YCS)

i. ලියාපදිංචි වීමේ පත්‍රිකාව

ii. නිර්මාණ සමග ඉදිරිපත් කළ යුතු පත්‍රිකාව

(නිර්මාණකරුවන් තමන්ගේ නිර්මාණ සංයුක්ත තැටි මගින් ඉදිරිපත් කළ යුතු ය)

3. ගුරුවරුන් සහ ගුරු සිසුන් සදහා වන නිර්මාණාත්මක ගුරුවරු තරගාවලිය 

i.ලියාපදිංචි වීමේ පත්‍රිකාව - ගුරුවරුන් සදහා

ii.නිර්මාණ සමග ඉදිරිපත් කළ යුතු පත්‍රිකාව - ගුරුවරුන් සදහා

iii.ලියාපදිංචි වීමේ පත්‍රිකාව -ගුරු සිසුන් සදහා

           iv.නිර්මාණ සමග ඉදිරිපත් කළ යුතු පත්‍රිකාව -ගුරු සිසුන් සදහා

(නිර්මාණකරුවන් තමන්ගේ නිර්මාණ සංයුක්ත තැටි මගින් ඉදිරිපත් කළ යුතු ය)

  • ඉහත තරග කාණ්ඩවලට අදාළ ව ලියාපදිංචි වීමේ පත්‍රිකාව හා නිර්මාණ ඉදිරිපත් කිරීමේ ලිපිනය පහතින් දැක් වේ.

අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ ශාඛාව

හතරවැනි මහල

අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය

‘ඉසුරුපාය, බත්තරමුල්ල

(සියලු ම අයදුම්කරුවන් අයදුම්පත්‍ර ඉදිරිපත් කරනු ලබන ලියුම් කවරයේ වම් පස ඉහළ තමන් තරග කරනු ලබන තරග කාණ්ඩය පැහැදිලි ව සඳහන් කළ යුතු ය)