ඩෙංගු වලින් තොර පාසල්/ අධ්‍යාපන ආයතන පරිශ්‍රයක් පවත්වාගෙන යාම

පාසල් දැනුවත් කිරිමට සියලුම පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ වරුන් වෙත යැවිමට සකස් කළ ලිපිය

මෙතැනින් බා ගත කරගන්න