ඩෙංගු වලින් තොර පාසල් පරිශ්‍රයක් පවත්වා ගෙන යාමට දෙවන පාසල් වාරය ආරම්භවීමට පෙර, පාසල් පරිශ්‍රයන් පිරිසිදු කිරිමට පියවර

denguදෙවන පාසල් වාරය 2017.04.26 දින ආරම්භ වීමට පෙර ඩෙංගු මදුරු කීටයන්ගෙන් තොර පාසල් පරිශ්‍රයක් ගොඩනඟා ගැනීම සඳහා පාසල් සිසුන්ගේ, දෙමාපියන්ගේ සහභාගිත්වයෙන් හා ආදි ශිෂ්‍ය සංගම්, පාසල් සංවර්ධන සමිති සාමාජිකයින්ගේ සහයෝගය ලබා ගනිමින් පාසල් පරිශ්‍රයන් පිරිසිදු කිරීමට පියවර ගන්නා ලෙස විදුහල්පතිවරුන්ට දන්වා සිටියි.