2014 අ.පො.ස(උ.පෙළ) ප්‍රතිඵල මත ජාතික අධ්‍යාපන විද්‍යාපීඨ වලට ශික්ෂණ ලාභීන් බඳවා ගැනීම - 2016

2014 අ.පො.ස(උ.පෙළ) ප්‍රතිඵල මත ජාතික අධ්‍යාපන විද්‍යාපීඨ වලට ශික්ෂණ ලාභීන් බඳවා ගැනීම - 2016

 sin ncoe eng ncoe 
 tam ncoe  sri ncoe