සමස්ත ලංකා ඉංග්‍රීසි භාෂා හා නාට්‍ය තරගාවලිය -2017

සමස්ත ලංකා ඉංග්‍රීසි භාෂා හා නාට්‍ය තරග 2017 - සැප්තැම්බර් මස 30, ඔක්ෙතා්බර් මස 01, 07,සහ 08 යන දින වලදී  ෙකාළඹ 03 තර්ස්ටන් විද්‍යාලෙය්දී  පැවැත්ෙව්. 

ෙමහිදී 2017 වර්ෂෙය් පළාත් මට්ටමින් පවත්වන ලද ඉංග්‍රීසි භාෂා පිටපත් ලිවීම, නිර්මාණාත්මක රචනා ලිවීම, කියවනවිට ලිවීම, පද්‍ය ගායනා, කථික තරග සහ නාට්‍ය තරග වල ජයග්‍රාහකයන් සදහා වන සමස්ත ලංකා අවසන් තරග පවත්වනු ලැ ෙබ්.