විද්‍යාගාර පහසුකම් අවම පාසල් 3,000 කට ජංගම විද්‍යාගාර කට්ටල

labසිසුන් ඉතා අඩු ප්‍රමාණයක් සිටින ඉතා දුෂ්කර ප්‍රදේශවල පිහිටා ඇති 6-11ශ්‍රේණි සහිත පාසල් 3,000 ක් සඳහා ජංගම විද්‍යා උපකරණ කට්ටලය බැගින් ලබා දීමට අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතාගේ උපදෙස් හා මග පෙන්වීම මත අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය සැලසුම් කර තිබේ.
ඉදිරි වසර 05 කාලයක් සඳහා අවශ්‍ය උපකරණ හා රසායන ද්‍රව්‍ය මෙම උපකරණ කට්ටල තුළ අඩංගුවන අතර, මෙම කට්ටලය ඉතා පහසුවෙන් රැගෙන යාමට සහ පන්ති කාමරය තුළ දී භාවිත කළ හැකි ආකාරයට සකස් කර තිබීම විශේෂත්වයක්. විද්‍යාගාර සහ අවශ්‍ය උපකරණ අවම වීම හේතුවෙන් ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණවල යෙදීමට අපහසු සිසු දරුවන්ට මේ අනුව තමන්ගේ විද්‍යා අධ්‍යාපන කටයුතු සාර්ථක කරගැනීමට හැකියාව ලැබෙනු ඇත.

සමාන අධ්‍යාපන පහසුකම් සහ වරප්‍රසාද සියලු පාසල් සිසුන් වෙත ලබා දීමත් විද්‍යා අධ්‍යාපනය සඳහා වන අවස්ථාවන් පුළුල් කිරීමත් අරමුණු කර ගනිමින් අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයාගේ උපදෙස් මත ක්‍රියාත්මක මෙම වැඩසටහන සඳහා රුපියල් මිලියන 450 ක් පමණ ප්‍රතිපාදන වෙන් කර තිබේ.
ඒ අනුව බස්නාහිර පළාත් පාසල් 448 ක්, මධ්‍යම පළාත් පාසල් 440 ක් දකුණ පළාත් පාසල් 306ක් උතුරු පළාත් පාසල් 249 ක් නැගෙනහිර පළාත් පාසල් 322 ක් වයඹ පළාත් පාසල් 403 ක් උතුරුමැද පළාත් පාසල් 173 ක් ඌව පළාත් පාසල් 249 ක් සහ සබරගමුව පළාත් පාසල් 410 ක් අතර මෙම ජංගම විද්‍යාගාර උපකරණ කට්ටල බෙදාදීමට නියමිතය.