සුරක්ෂා රක්ෂණාවරණයේ ප්‍රතිලාභ දරුවන් වෙත හිමිවේ.

surජීවිත 25ක් සුරැකීමට තම දිවි පිදූ කීර්ති බණ්ඩාර රියදුරු මහතාගේ දරු දෙදෙනාට සුරක්ෂා රක්ෂණාවරණයේ ප්‍රතිලාභ හිමිවේ.

 

වීඩියෝව නැරඹීම සඳහා  මෙතැන click කරන්න .