2018 වසරට අදාළව පාසල් පෙළපොත් බෙදා දීමේ ජාතික උත්සවය

book 12018 වසර සඳහා පාසල් පෙළපොත් බෙදාදීමේ ජාතික උත්සවය ජනවාරි මස 11 වනදා  පෙ.ව. 9.00 ට (හෙට) කොළඹ ඩී.එස්. සේනානායක විද්‍යාලයේ දී පැවැත්වීමට නියමිතව ඇත.