2018 වසරේ පළමු ශ්‍රේණියට සිසුන් ඇතුළත් කිරීම 2018 ජනවාරි මස 15 වනදා.......

gr1පළමු ශ්‍රේණියට සිසුන් ඇතුළත් කිරීමේ ජාතික උත්සවයක් සෑම වසරකදීම පැවැත්වෙන අතර මේ වසරේ දී පළමුවන ශ්‍රේණියට සිසුන් ඇතුළත් කිරීමේ ජාතික උත්සවය ජනවාරි මස 15 වනදා කොළඹ ඉසිපතන විද්‍යාලයේ දී පෙ.ව. 8.00 ට පැවැත්වීමට නියමිතව ඇත.

ඊට සමගාමීව සියලුම රජයේ පාසල්වල හා රජයේ ආධාර ලබන/නොලබන පෞද්ගලික පාසල්වල පළමුවන ශ්‍රේණියේ සිසුන් සඳහා විධිමත් ලෙ‍ස පන්ති ආරම්භ කිරීම 2018 ජනවාරි මස 15 වන දා සිදු කරන ලෙස, සියලු ම පළාත් අධ්‍යාපන ලේකම්වරුන් සහ පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂවරුන් වෙත දැනුම් දී ඇත.