සමස්ත ලංකා දෙවන ජාතික භාෂා තරගාවලිය- 2017ජය සංකේත ප්‍රදානෝත්සවය

ගරු අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සහ

 ගරු අධ්‍යාපන රාජ්‍ය අමාත්‍ය වී. රාධාක්‍රිෂ්ණන් මැතිතුමාගේ සහභාගිත්වයෙන් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ ජාතික භාෂා හා මානව ශාස්ත්‍ර ශාඛාවේ

දෙවන ජාතික භාෂා ඒකකය මගින් පවත්වන ලද සමස්ත ලංකා දෙවන ජාතික භාෂා තරගාවලියේ වාර්ෂික ජය සංකේත ප්‍රදානෝත්සවය 

2018 අප්‍රේල් 04 දින පෙරවරු 10.00 ට අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ සිව්වන මහල ප්‍රධාන ශ්‍රවණාගාරයේ දී පැවැත්වේ.