2015 අ.පො.ස (උ.පෙළ) ප්‍රතිඵල මත ජාතික අධ්‍යාපන විද්‍යාපීඨවලට ශික්ෂණලාභීන් බඳවා ගැනීම - 2017

2015 වර්ෂයේ අ.පො.ස (උ.පෙළ) ප්‍රතිඵල මත 2017 වර්ෂය සඳහා ජාතික අධ්‍යාපන විද්‍යාපීඨවලට ශික්ෂණලාභීන් බඳවා ගැනීමට අදාළව දෙවන වර සුදුසුකම් පරීක්ෂා කිරීම හා ඒ අනුව තේරී පත්වන අයදුම්කරුවන් ලියාපදිංචි කිරීම 2018 ජූනි මස 05 සහ 06 දෙදින තුළ සිදු කිරීමට නියමිතය. ඒ සඳහා වන කැඳවීම් ලිපි ඉදිරි සතිය තුළ අදාළ විද්‍යාපීඨ මගින් අයදුම්කරුවන් වෙත තැපැල් මගින් යොමු කරනු ලැබේ.