ධාරිතා සංවර්ධන වැඩසටහන - උතුරු හා උතුරු මැද පළාත

සිංහල විෂය භාරව කටයුතු කරන උතුරු පළාතේ සහ උතුරු මැද පළාතේ විෂය අධ්‍යක්ෂවරු, ගුරු උපදේශකවරු හා සම්පත්දායක ගුරුවරු සහා ධාරිතා සංවර්ධන නේවාසික වැඩසටහනක් 2018/05/16 සහ 17 දෙදින කලාවැව ජාතික මිරිදය ධීවර හා ජල ජීවී වගා පුහුණු මධ්‍යස්ථානයේ දී පවත්වන ලදී.

ඒ සදහා සේවා සම්මානිත මහාචාර්ය ජේ.බී. දිසානායක මහතා, මහාචාර්ය ජයන්ත අමරසිංහ මහතා (රුහුණු විශ්ව විද්‍යාලය), කථිකාචාර්ය චින්තක අමරසිංහ මහතා (කැලණිය විශ්ව විද්‍යාලය) සම්පත් දායකයෝ ලෙස සහභාගි වූහ.

එම වැඩසටහනේ අවස්ථා කිහිපයක්.....................

20180516092152
20180516091444
20180516093104
20180516093109
20180516093523
20180516122653
20180516122658
20180516163907
20180516165805
20180517114801
20180517133443
20180517133456
20180517133515