2018 සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍ය තරගාවලිය -(ලිඛිත තරග)

අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ ජාතික භාෂා හා මානව ශාස්ත්‍ර ශාඛාව මගින් මෙහෙයවන සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍ය තරගාවලියේ ලිඛීත තරග  2018 සැප්තැම්බර් මස 08 සහ 09 දෙදින පළාත් මට්ටමින් පැවැත්වේ. 

තරග කාලසටහන පහත දැක්වේ

 

දිනය

විෂය

වේලාව

ශ්‍රේණිය

2018/09/08

සාහිත්‍ය දනුම මිනුම

පෙ.. 8.00 - පෙ.. 10.00

06, 07, 08, 09

එම

සාහිත්‍ය දනුම මිනුම

පෙ.. 8.00 - පෙ.. 11.00

10, 11, 12/13

එම

අත් අකුරු හා භාෂාවේ ශිල්පීය ක්‍රම

පෙ.. 10.15 - .. 12.15

06, 07, 08, 09

එම

පද්‍ය නිර්මාණය හා අවබෝධය

.. 12.45 - .. 2.45

06, 07, 08, 09

එම

පද්‍ය නිර්මාණය හා අවබෝධය

පෙ.. 11.15 - .. 1.15

10, 11, 12/13

එම

අත් අකුරු හා භාෂාවේ ශිල්පීය ක්‍රම

.. 1.30 - .. 3.30

10, 11

2018/09/09

භාෂා භාවිතය හා අවබෝධය

පෙ.. 8.00 - පෙ.. 10.00

06, 07, 08, 09

එම

භාෂා භාවිතය හා අවබෝධය

පෙ.. 8.00 - පෙ.. 11.00

10, 11, 12/13

එම

ගද්‍ය රචනා හා ප්‍රායෝගික ලේඛන

පෙ.. 10.15 - .. 12.15

06, 07, 08, 09

එම

ගද්‍ය රචනා හා ප්‍රායෝගික ලේඛන

.. 11.30 - .. 2.30

10, 11, 12/13