සමස්ත ලංකා ජාතික සමාජවිද්‍යා තරගාවලිය - 2018/11/03

දහම් පාසල් ධර්මාචාර්ය විභාගයට සහභාගිවීම නිසා ඉහත තරගාවලිය සඳහා සහභාගිවීමට නොහැකි වන ළමුන් සඳහා ඉදිරියේ දී වෙනම විභාගයක් පැවැත්වීමට කටයුතු කරනු ඇත.

ඒ සඳහා විභාග දෙපාර්තමේන්තුවෙන් ධර්මාචාර්ය විභාගය සඳහා සහභාගි වීම වෙනුවෙන් නිකුත් කර ඇති ප්‍රවේශ පත්‍රයේ පිටපතක් සමඟ ප.අ.අ. මඟින් ඉසුරුපාය අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ ජාතික භාෂා හා මානව ශාස්ත්‍ර ඒකකය වෙත 2018-11-10 දිනට පෙර ලිඛිත ඉල්ලීමක් ඉදිරිපත් කරන්න.

 

අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ

ජාතික භාෂා හා මානව ශාස්ත්‍ර