2019 නව පාසල් වාරය ආරම්භවීමට පෙර දෙසැම්බර් 30-31 දිනයන්හි සියලු පාසල් සහ අධ්‍යාපන ආයතන තුළ ඩෙංගු මර්දන වැඩසටහනක්

denguමේ දිනවල පවතින වර්ෂාවත් සමඟ සීඝ්‍ර ලෙස පැතිර යන ඩෙංගු උවදුර වළක්වා ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය කටයුතු සිදු කරන ලෙස සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයෙන් කළ දැනුවත් කිරීම් මත දිවයිනේ සියලු පාසල්, පිරිවෙන්, විද්‍යාපීඨ, ගුරුවිද්‍යාල, කලාප හා කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාල ඇතුළු අනෙකුත් අධ්‍යාපන ආයතනවල ඩෙංගු මර්දන වැඩසටහන් ක්‍රියාවට නංවන ලෙස අධ්‍යාපන අමාත්‍යතුමාගේ උපදෙස් මත පළාත් අධ්‍යාපන නිලධාරීන් දැනුවත් කිරීමට අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය පියවර ගෙන තිබේ.

ඒ අනුව, 2019 වසරේ පළමු පාසල් වාරය ආරම්භ වීමට පෙර 2018 දෙසැම්බර් 30, 31 යන දිනයන්හි දී දිවයිනේ සියලු පාසල් සහ අධ්‍යාපන ආයතන තුළ අදාළ පිරිසිදු කිරීම් සිදුකර සුරක්ෂිත පාසල් පරිසරයක් පවත්වා ගැනීමට අවශ්‍ය කටයුතු සිදුකරන ලෙස සියලු විදුහල්පතිවරුන්ට උපදෙස් ලබා දී ඇති අතර මේ සඳහා පාසල් සිසුන් හා මව්පියන් මෙන් ම විදුහල්පති ප්‍රමුඛ ආචාර්ය මණ්ඩලය සහ අනෙකුත් සියලු පාර්ශවකරුවන් ද අධ්‍යාපන ආයතනවල නිලධාරීන්ගේ ද සහාය ඇතිව ක්‍රියාත්මක කිරිමට නියමිතව ඇත.