පාසල් පාදක වෘත්තීය ගුරු සංවර්ධන ක්‍රියාත්මක කිරීම

 සියළුම ජාතික පාසල් විදුහල්පතිවරුන් දැනුවත් කිරිමේ ලිපිය