සුරක්ෂා රක්ෂණාවරණ ප්‍රතිලාභ ඉහලට

su sinසුරක්ෂා රක්ෂණාවරණය 2019 වසර සඳහා ක්‍රියාත්මක කිරීමට අවශ්‍ය අනුමැතිය පසුගිය දා පැවති කැබිනට් මණ්ඩලයේ දී හිමිවිය.

පසුගිය වසරේ දී සුරක්ෂා රක්ෂණාවරණය ලබාදීමේ දී ලද අත්දැකීම් සැලකිල්ලට ගනිමින් රජයට අවම වියදමක් දරා සිසුන්ට වැඩි ප්‍රතිලාභ හිමිවන පරිදි 2018/19 වර්ෂය සදහා නව යෝජනා ඇතුළත් කිරීමට අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතාගේ මග පෙන්වීම අනුව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය කටයුතු යොදනු ලැබීය.

ඒ අනුව 2018/19 වර්ෂයේ දී රෝහල් ගත වීමක දී රු. 200,000 ක් ද රජයේ රෝහලක හෝ රජයේ ආයුර්වේද රෝහලක නොගෙවන වාට්ටුවක නේවාසිකව ප්‍රතිකාර ලබන අවස්ථාවක දී රු.3,000 ක දෛනික දීමනාවක් ද බාහිර ප්‍රතිකාරවලදී රු. 20,000 ක් ද මාපියන් හෝ භාරකරු වියෝවකදී එක් අයෙකු සඳහා රු. 200,000 ක් ද ශිෂ්‍ය වියෝවකදී අවමංගල්‍යය කටයුතු වෙනුවෙන් රු. 150,000 ක් ද පුර්ණ හා සදාකාලීක අබලතා සදහා වාර්ෂිකව රු. 50,000 සිට රු. 200,000 ක් ද අසාධ්‍ය රෝග ආවරණය යටතේ රු. 200,000 ක් ලෙස ද සිසුන්ට සහ මාපියන්ට ප්‍රතිලාභ හිමිවේ.

2018 වර්ෂයට සාපේක්ෂව 2019 වර්ෂයේ දී ලබාදෙන ප්‍රතිලාභවල වැඩිවීම

රැකවරණ අවස්ථා

ප්‍රතිලාභය
2018 2019

රෝහල්/ රෝග ප්‍රතිලාභ

· නේවාසික ප්‍රතිකාර ප්‍රතිලාභ (රජයේ/පුද්ගලික)

· රජයේ රෝහල් ගතවීම (දිනකට)

· බාහිර ප්‍රතිකාර ප්‍රතිලාභ

 

 

200,000

1,000

10,000

 

200,000

3,000

20,000

 අනතුරු ප්‍රතිලාභ

· පුර්ණ සදාකාලික ආබාධ සඳහා

 100,000

50,000-100,000

 200,000

50,000- 200,000

 වියෝව/ මියයාම

· මාපිය වියෝවකදී

· ශිෂ්‍ය වියෝවකදී අවමංගල්‍ය සහන

 

75,000

100,000

 


200,000(එක් අයෙකු සඳහා)

150,000

 

අසාධ්‍ය රෝග ප්‍රතිලාභ

 -  


200,000 (හෝ ඊට වැඩි)