2019 වසර සඳහා සංවිධානය කරනු ලැබ ඇති වැඩසටහන්.

 

මාසය

දිනය

වැඩසටහන

අප්‍රේල්

27 - සෙනසුරාදා

සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍ය තරගාවලිය - (ලිඛිත තරග)

අධ්‍යාපන කලාප මට්ටම.

28 - ඉරිදා

ජූලි

13 - සෙනසුරාදා

සමස්ත ලංකා දෙමළ භාෂාව හා සාහිත්‍ය තරගාවලිය

- (ලිඛිත / වාචිකතරග)

14 - ඉරිදා

20 - සෙනසුරාදා

සමස්ත ලංකා දෙමළ භාෂාව හා සාහිත්‍ය තරගාවලිය

- (කණ්ඩායම් සහ වෙනත්)

21 - ඉරිදා

සැප්තැම්බර්

14- සෙනසුරාදා

සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍ය තරගාවලිය - (ලිඛිත තරග)

15 - ඉරිදා

21 - සෙනසුරාදා

දෙවන ජාතික භාෂා තරගාවලිය - (ලිඛිත තරග) - පළාත් මට්ටම.

22 - ඉරිදා

ඔක්තෝම්බර්

05 - සෙනසුරාදා

සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍ය තරගාවලිය - (වාචික තරග)

06 - ඉරිදා

19- සෙනසුරාදා

සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍ය තරගාවලිය - (වාචික තරග)

සමස්ත ලංකා දෙමළ භාෂාව හා සාහිත්‍ය තරගාවලිය

- ත්‍යාග ප්‍රදානෝත්සවය

20 - ඉරිදා

සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍ය තරගාවලිය - (වාචික තරග)

26 - සෙනසුරාදා

සමස්ත ලංකා/ ජාතික සමාජ විද්‍යා තරගාවලිය

නොවැම්බර්

09 - සෙනසුරාදා

සමස්ත ලංකා දෙවන ජාතික භාෂා තරගාවලිය

10 - ඉරිදා

දෙසැම්බර්

19 - බ්‍රහස්පතින්දා

සමස්ත ලංකා දෙවන ජාතික භාෂා තරග - ත්‍යාග ප්‍රදානෝත්සවය