අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයෙන් පත් කරන ලද අනධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩලයට අයත් නිලධාරින්ගේ වාර්ෂික ස්ථානමාරු නියෝග - 2019

 

 අරක්කැමි ගිලන්හල් සේවක  පාසල් කම්කරු  පුස්තකාල සේවක  මුරකරු රසායනාගාර සහකාර
 රසායනාගාර සේවක ලේඛන සහකාර  ශිෂ්‍ය නිවාසාධිකාරී  සංවර්ධන/මූල්‍ය/සැලසුම්/කළමනාකරණ සහකාර සනිපාරක්ෂක කම්කරු සහකාර ශිෂ්‍ය නිවාසාධිකාරී