තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ ශූරයෝ තරගාවලිය - 2019

අයදුම්පත් භාරගන්නා අවසාන දිනය 2019 ජූලි මස 15 දින තෙක් දීර්ඝ කර ඇති බව කාරුණිකව සලකන්න.

 

  දැනුවත් කිරීමේ පත්‍රිකාව 

  තරග කාණ්ඩ පිළිබඳ තොරතුරු

  1.ජාතික මට්ටමේ පාසල් මෘදුකාංග තරගාවලිය (NSSC)

  2. තරුණ පරිගණක විද්‍යාඥයින්ගේ තරගාවලිය (YCS)

  3. ගුරුවරුන් සහ ගුරු සිසුන් සදහා වන “නිර්මාණාත්මක ගුරුවරු” තරගාවලිය

  • ඉහත තරග කාණ්ඩවලට අදාළ ව ලියාපදිංචි වීමේ පත්‍රිකා හා නිර්මාණ සමඟ ඉදිරිපත් කළ යුතු පත්‍රිකා

  1.ජාතික මට්ටමේ පාසල් මෘදුකාංග තරගාවලිය (NSSC)

  i.ලියාපදිංචි වීමේ පත්‍රිකාව

  මෙම තරඟයේ පෙරහුරු පරීක්ෂණ ලබා  ගැනීම සඳහා පහත සබැඳීන් භාවිත කළ හැක 

  2. තරුණ පරිගණක විද්‍යාඥයින්ගේ තරගාවලිය (YCS)

  i. ලියාපදිංචි වීමේ පත්‍රිකාව

  ii. නිර්මාණ සමග ඉදිරිපත් කළ යුතු පත්‍රිකාව

  (නිර්මාණකරුවන් තමන්ගේ නිර්මාණ සංයුක්ත තැටි මගින් ඉදිරිපත් කළ යුතු ය)

  3. ගුරුවරුන් සහ ගුරු සිසුන් සදහා වන “නිර්මාණාත්මක ගුරුවරු” තරගාවලිය

  i. ලියාපදිංචි වීමේ පත්‍රිකා

  ii. නිර්මාණ සමග ඉදිරිපත් කළ යුතු පත්‍රිකා

   

  (නිර්මාණකරුවන් තමන්ගේ නිර්මාණ සංයුක්ත තැටි මගින් ඉදිරිපත් කළ යුතු ය)

  • ඉහත තරග කාණ්ඩවලට අදාළ ව ලියාපදිංචි වීමේ පත්‍රිකාව හා නිර්මාණ ඉදිරිපත් කිරීමේ ලිපිනය පහතින් දැක් වේ.

  අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ

  තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ ශාඛාව

  හතරවැනි මහල

  අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය

  ‘ඉසුරුපාය’, බත්තරමුල්ල

  (සියලු ම අයදුම්කරුවන් අයදුම්පත්‍ර ඉදිරිපත් කරනු ලබන ලියුම් කවරයේ වම් පස ඉහළ තමන් තරග කරනු ලබන තරග කාණ්ඩය පැහැදිලි ව සඳහන් කළ යුතු ය)

  මෙම තරයේ පෙරහුරු පරීක්ෂණ ලබා  ගැනීම සහා පහත සබැඳිය භාවිත කළ හැක