සිංහල භාෂා හා සාහිත්‍ය තරගාවලිය - 2019 අධ්‍යාපන කලාප මට්ටමේ ලිඛිත තරගාවලිය

2019 අප්‍රේල් මස 27 සහ 28 දෙදින තුළ, අධ්‍යාපන කලාප මට්ටමින් දිවයින පුරා පැවැත්වීම සදහා කටයුතු සූදානම් කර තිබූ උක්ත තරගාවලිය දැනට දිවයින තුළ පවත්නා වාතාවරණය සැළකිල්ලට ගනිමින්  දින නියමයකින් තොරව කල් දැමීමට තීරණය කරන ලදී. 

මෙම තරග පවත්වනු ලබන දිනයන් පසුව දැනුම් දෙනු ලැබේ.