අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය තාක්ෂණ අධ්‍යාපන සංවර්ධන ව්‍යාපෘතියේ (OFID) ව්‍යාපෘති කාර්ය මණ්ඩලය සඳහා අයදුම්පත් කැඳවීම