පර්යේෂණ ක්‍රමවේදය පාඨමාලාව - කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලය - 2019 (දින දීර්ඝ කිරීම)

පර්යේෂණ ක්‍රමවේද පාඨමාලාව - කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය - 2019 (සිංහල / ඉංග්‍රීසි මාධ්‍ය)

අයදුම්පත් භාරගන්නා අවසාන දිනය 2019 මැයි 20 තෙක් දීර්ඝ කර ඇති බව කාරුණිකව සලකන්න.

Research Methodology - 2019 (Sinhala / English Medium) – University of Colombo

The closing date of the applications for the above course will be extended up to 20th May 2019.