පාසල් ශිෂ්‍ය උපදේශන කාර්යය සඳහා ගුරුවරුන් බඳවා ගැනීමේ සම්මුඛ පරීක්ෂණයට කැඳවීම

  • කැඳවීමේ ලේඛනය මෙතැනින් බා ගත කරගන්න

  • කැඳවීමේ ලිපිය මෙතැනින් බා ගත කරගන්න

     

    “2019.05.30 දින පැවැත්වීමට නියමිතව තිබු පාසල් ශිෂ්‍ය උපදේශනය කාර්ය සඳහා ගුරුවරුන් බඳවා ගැනීමේ සම්මුඛ පරීක්ෂණය නොවැලැක්විය හැකි හේතුවක් මත එදින නොපැවැත්වේ. එම සම්මුඛ පරීක්ෂණය 2019.06.10 දින නියමිත පරිදි පැවැත්වෙන බව කාරුණිකව දන්වමි.අනෙකුත් දිනයන්හි පැවැත්වීමට නියමිත සම්මුඛ පරීක්ෂණ දිනයන්වල කිසිඳු වෙනසක් සිදුනොවේ.”