පාසල් ශිෂ්‍ය උපදේශන කාර්යය සඳහා ගුරුවරුන් බඳවා ගැනීමේ සම්මුඛ පරීක්ෂණයට කැඳවීම