2020 පළමු ශ්‍රේණියට ළමුන් ඇතුළත් කිරීමේ චක්‍රලේඛය එළ‍ඹෙන සඳුදා මාධ්‍යයට.

schපුවත්පත් දැන්වීම අඟහරුවාදා පුවත්පත් වලින්...

2020 වසර සඳහා පළමු වසරට ළමුන් ඇතුළත් කිරීමට අදාළ චක්‍රලේඛය සහ අයදුම්පත්‍රය ලබන මැයි මස 27 වන සඳුදා මාධ්‍යයට නිකුත් කිරීමට තීරණය කර තිබේ.

ඒ අනුව ඊට අදාළ පුවත්පත් දැන්වීම 28 අඟහරුවාදා පුවත්පත්වල පළ කිරීමට නියමිත ව ඇති අතර අදාළ චක්‍රලේඛය සහ අයදුම්පත්‍රය අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ නිල වෙබ් අඩවියට ( www.moe.gov.lk) ද ඇතුළත් කිරීමට කටයුතු සූදානම් කර ඇත.