විද්‍යාපීඨ සඳහා නවක සිසුන් බඳවා ගැනීම

interview2016 හා 2017 අ.පො.ස (උ.පෙළ) ප්‍රතිඵල මත ජාතික අධ්‍යාපන විද්‍යාපීඨවලට ශික්ෂණ විද්‍යා ඩිප්ලෝමා පාඨමාලා සඳහා කණ්ඩායම් දෙකක් එකවර බඳවා ගැනීම පිණිස වන සම්මුඛ පරීක්ෂණ 2019 ජුනි මස තුන්වන සතියේ සිට ආරම්හ කිරීමට නියමිතය.