ගුරු ප්‍රතිභා ප්‍රභා 2019 අයදුම්පත්‍ හා උපදෙස් සංග්‍රහය