‘පාසල්වල ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් මව්පියන් කැඳවීම තවදුරටත් නොකළ යුතුයි’ - අධ්‍යාපන ලේකම්වරයාගෙන් නිවේදනයක්

securityපාසල්වල ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් ආරක්ෂක අංශ විසින් ක්‍රියාත්මක කර ඇති වැඩපිළිවෙළ තවදුරටත් ක්‍රියාත්මකව පවතින බැවින් සහ මේ වනවිට රටේ ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් යහපත් වාතාවරණයක් පවතින බැවින් පාසල්වල ආරක්ෂාව සඳහා මව්පියන් සම්බන්ධ කරගැනීම තවදුරටත් අවශ්‍ය නොවන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය සඳහන් කරයි.

අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයා විසින් මේ සම්බන්ධ ව සියලු පළාත් ප්‍රධාන ලේකම්වරුන්, පළාත් අධ්‍යාපන ලේකම්වරුන්, පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂවරුන්, කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂවරුන්, කොට්ඨාස භාර නියෝජ්‍ය හා සහකාර අධ්‍යක්ෂවරුන් හා සියලු ම පාසල් ප්‍රධානීන් වෙත නිවේදනයක් මගින් දැනුවත් කර තිබේ.