අන්තර්ජාතික ගණිත තරගාවලියේ දී ශ්‍රී ලංකාවේ සිසුන්ගෙන් විශිෂ්ට දස්කම් රැසක් (International Mathematics Competition - SAIMC – 2019)

olo2019.08.01 දින සිට 2019.08.06 දින දක්වා රටවල් 26ක සිසුන් 600කගේ පමණ සහභාගීත්වයෙන් අන්තර්ජාතික ගණිත තරගාවලිය දකුණු අප්‍රිකාවේ ඩර්බන්හි දී පවත්වන ලදී. 

මෙම තරගාවලිය සඳහා ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරමින් කාණ්ඩ ii (7, 8 ශ්‍රේණිවල සිසුන්) සිසුන් 8 ක් ද,කාණ්ඩ iii (9, 10, 11 ශ්‍රේණිවල සිසුන්) සිසුන් 8ක්ද වශයෙන් සිසුන් 16ක් සහ කණ්ඩායම් නායකයින් ලෙස අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ ගණිත ශාඛාවේ නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ පී.එස්.ඒ.ඩී. ජනක කුමාර, කෑගල්ල ස්වර්ණ ජයන්ති විද්‍යාලයේ නියෝජ්‍ය විදුහල්පති යූ.ජී.ජේ.එස්. රත්නායක සහ කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලයේ ගණිත දෙපාර්තමේන්තුවේ ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය ආචාර්ය චානක්‍ය විජේරත්න යන මහත්වරු සහභාගි වූහ.


cat1කේවල තරගාවලියේ දී රන් පදක්කම් 1ක් ,රිදී පදක්කම් 2ක්, ලෝකඩ පදක්කම් 6ක්, කුසලතා සම්මාන 5ක් සහ සහභාගීත්ව සහතික 1ක් ද කණ්ඩායම් තරගාවලියේ දීරන් පදක්කම් 4ක් සමඟ ශූරතා කුසලාන 1ක් ද රිදී පදක්කම් 8ක් සමඟ පළමු අනුශූරතා කුසලාන 2ක් දලෝකඩ පදක්කම් 4ක් සමඟ දෙවන අනුශූරතා කුසලානයක් ද සමූහ තරගාවලියේ දී රන් පදක්කම් 4ක් සමඟ ශූරතා කුසලාන 1ක් ද රිදී පදක්කම් 4ක් සමඟ පළමු අනුශූරතා කුසලාන 1ක් ද ලෝකඩ පදක්කම් 4ක් සමඟ දෙවන අනුශූරතා කුසලානයක් ද ප්‍රහේලිකා අභියෝග්‍යතා තරගාවලියේ දී රන් පදක්කම් 4ක් සමඟ ශූරතා කුසලාන 1ක් ද ලෝකඩ පදක්කම් 4ක් සමඟ දෙවන අනුශූරතා කුසලානයක් ද ලෙස පදක්කම් සහ කුසලාන හිමි කරගෙන ඇති අතර සමස්ත ප්‍රතිඵලය ශූරතා කුසලාන 3ක්, පළමුඅනුශූරතා කුසලාන 3ක් දෙවන අනු ශූරතා කුසලාන 3ක්, රන් පදක්කම් 13ක්රිදී පදක්කම් 14ක් , ලෝකඩ පදක්කම් 18ක් කුසලතා සම්මාන 5ක් සහ සහභාගීත්ව සහතික 2ක් ලෙස වේ.

cat2කේවල තරගාවලියේ දී රන් පදක්කමමානෙත් බානුල පෙරේරා (රාජකීය විද්‍යාලය- කොළඹ 07), රිදී පදක්කම් ආර්බිත් අහමඩ් (සීවලී ම.ම.ව - රත්නපුර), නෙලූෂි විතානච්චි (විශාඛා විද්‍යාලය- කොළඹ )විසින් ද ලෝකඩ පදක්කම්සඳරු තත්සර බාල‍හේවා(මහින්ද විද්‍යාලය - ගාල්ල)ආර්.එම්.එම්. ජයසේකර(බණ්ඩාරවෙල ම.ම.වි.), මිහිරු අනුෂක බන්ඩාර (කුලියාපිටිය ම.ම.වි.), සිතිජ අභිෂේක් කොටුවෙවත්ත(රාජකීය විද්‍යාලය- කොළඹ 07), ආර්.ටී.යූ. ජයසේන(ශාන්ත ආනා විද්‍යාලය - කුරුණෑගල), සී.ටී.බී. වනසිංහ(බණ්ඩාරවෙල ම.ම.වි.)විසින් දකුසලතා සම්මාන සිතූෂ නෙත්මිණ පෙරේරා(ඩී.එස්. සේනානායක විද්‍යාලය- කොළඹ),ටී. තිරුක්කුමාරන්(කිලිනොච්චි මහා විද්‍යාලය), සනූප බිම්සත් මාරපන(මලියදේව විද්‍යාලය- කුරුණෑගල), එස්. කලාපන්(හින්දු විද්‍යාලය - යාපනය),ලුචිත දිසල් පතිරණ((රාජකීය විද්‍යාලය- කොළඹ 07)විසින් දසහභාගීත්ව සහතික එස්.වී. මහබදුගේ(ආනන්ද විද්‍යාලය - කොළඹ 10), ඒ.කිරුෂෝන්ත්(කිලිනොච්චි මහා විද්‍යාලය)විසින් දහිමිකර ගෙන ඇත.
මෙහිදී ශ්‍රී ලංකාවට අති මහත් කීර්තියක් ගෙන දෙමින්, දක්ෂතා දැක්වූ සියළු ම දරු දැරියන් ට අධ්‍යාපන අමාත්‍යතුමාගේ, ලේකම්තුමාගේ, අතිරේක ලේකම්තුමා(අධ්‍යාපන ගුණාත්මක සංවර්ධන)ගේ සහ අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ ගණිත ශාඛාවේ සුභාශිංසන පිරිනමමි!