අ.පො.ස. (උ.පෙළ) විභාගය හා 5 ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාගය පිළිතුරු පත් ඇගයීම - 2019 (1 අදියර)

පිළිතුරු පත් ඇගයීම හා තෙවන පාසල් වාරය සඳහා පාසල් විවෘත කිරීම- 

paper2019 අ.පො.ස. (උ.පෙළ) විභාගයේ පළමුවන අදියරේ ඇගයීම් මධ්‍යස්ථාන ලෙස සම්පූර්ණයෙන් ම යොදවා ගනු ලබන පහත නම් සඳහන් පාසල් 12 ක් තෙවන වාරය සඳහා 2019 සැප්තැම්බර් මස 16 වන සඳුදා විවෘත වන අතර අනෙකුත් සියලු ම රජයේ හා රජයේ අනුමත පෞද්ගලික පාසල් තෙවන වාරය සඳහා 2019 සැප්තැම්බර් මස 02 වන සඳුදා විවෘත වේ.

 

1. කො/රාජකීය විද්‍යාලය, කොළඹ 07

2. කො/නාලන්දා විද්‍යාලය, කොළඹ 10

3. හින්දු විද්‍යාලය, කොළඹ 04

4. ඥනෝදය මහා විද්‍යාලය, කලුතර

5. ර/මිහිඳු විද්‍යාලය, රත්නපුර

6. ශාන්ත ආනා විද්‍යාලය, කුරුණෑගල

7. මහ/කිංස්වුඩ් විද්‍යාලය, මහනුවර

8. මහ/විහාරමහා දේවි බාලිකා මහා විද්‍යාලය, මහනුවර

9. මහ/සීතාදේවි බාලිකා විද්‍යාලය, මහනුවර

10. ගා/විද්‍යාලෝක විද්‍යාලය, ගාල්ල

11. බ/විහාරමහා දේවි බාලිකා විද්‍යාලය, බදුල්ල

12. බ/ඌව මහා විද්‍යාලය, බදුල්ල