පාසල් ශිෂ්‍ය උපදේශන කාර්යය සඳහා ගුරුවරුන් බඳවා ගැනීමේ ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණයට කැඳවීම - තාවකාලිකව අවලංගු කිරීම

  • පාසල් ශිෂ්‍ය උපදේශන කාර්යය සඳහා ශ්‍රි ලංකා ගුරු සේවයේ 3 පන්තියේ I (අ) ශ්‍රේණියට උපාධිධාරීන් බඳවා ගැනීම සඳහා2019.09.12,16,17,19,20 හා 23 දිනවල පැවැත්වීමට නියමිතව තිබු ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණයඑම දිනවල නොපැවැත්වේ. එම ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණ පැවැත්වෙන දිනයන් පසුව දැනුම් දෙනු ලැබේ.