විශේෂ නිවේදනය - සුභග ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රදානෝත්සවය

oly2019.09.26 දින අරලියහග මන්දිරයේ දී පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ සුභග ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රදානෝත්සවය එදිනට නොපැවැත්වේ.