සමස්ත ලංකා ඉංග්‍රීසි භාෂා හා නාට්‍ය තරගාවලිය - 2019

අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය මගින් පවත්වනු ලබන සමස්ත ලංකා ඉංග්‍රීසි භාෂා හා නාට්‍ය තරග 2019 ඔක්තෝබර් මස 19, 20, 26 සහ නොවැම්බර් මස 02 දිනයන්හි දී කොළඹ 03, තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ දී පැවැත්වේ.

2019 වසරේ පළාත් මට්ටමෙන් පවත්වන ලද ඉංග්‍රීසි භාෂා පිටපත් ලිවීම, නිර්මාණාත්මක රචනා ලිවීම, කියවන විට ලිවීම, පද්‍ය ගායනා, කථික තරග සහ නාට්‍ය තරගවල ජයග්‍රාහකයන් සඳහා වන සමස්ත ලංකා මට්ටමේ අවසන් තරග මෙහිදී පවත්වනු ලැබේ.