2020 වාර්ෂික ස්ථාන මාරුවීම්- කළමනාකරණ සේවා නිලධාරී සේවය