දෙවන ජාතික භාෂා සමස්ත ලංකා තරගාවලිය - 2019 ජය සංකේත ප්‍රදානොත්සවය

ගරු අධ්‍යාපන අමාත්‍ය ඩලස් අලහප්පෙරුම මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් හා ගරු අධ්‍යාපන සේවා රාජ්‍ය අමාත්‍යතුමාගේ සහභාගිත්වයෙන් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ ජාතික භාෂා හා මානව ශාස්ත්‍ර ශාඛාවේ දෙවන ජාතික භාෂා ඒකකය මගින් පවත්වන ලද සමස්ත ලංකා දෙවන ජාතික භාෂා තරගාවලියේ ජය සංකේත ප්‍රදානොත්සවය 2019 දෙසැම්බර් 19 දින පෙ.ව. 10.00 ට අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ සිව්වන මහළ ප්‍රධාන ශ්‍රවණාගාරයේ දී පැවැත්වේ.

- ජග්‍රාහකයින්ගේ නාම ලැයිස්තුව මෙතැනින් බා ගත කරගන්න