අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගය - 2019- ඇගයීම් මධ්‍යස්ථාන ලෙස යොදවා ගන්නා පාසල් වසා තැබීම (11 අදියර)

papermarking2019 අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගයේ දෙවන අදියරේ ඇගයීම් කටයුතු 2020.01.18 දින සිට 2020.01.26 දක්වා සිදු කිරීමට නියමිතව ඇත.

මෙහි ඇමුණුමේ සඳහන් ඇගයීම් මධ්‍යස්ථාන ලෙස යොදවා ගනු ලබන පාසල් 27 න්, පාසල් 03 ක් ඇගයීම් කාලය තුළ දී සම්පූර්ණයෙන් වසා තබන අතර පාසල් 24 ක් කොටසක් පමණක් වසා ඇගයීම් කටයුතු සිදු කරනු ලැබේ.