අධ්‍යාපන ග්‍රන්ථ ප්‍රකාශන උපදේශන මණ්ඩලය

 දැක්ම

ශ්‍රී ලංකාවේ පාසල් සිසුන්ට ගුණාත්මක පොත් පමණක් කියවීමට පෙළඹවීම් උදෙසා මඟ පෙන්වීම

මෙහෙවර ප්‍රකාශය
දේශීය හා විදේශීය වශයෙන් පාසල් පුස්තකාල තුළට ගලා එන පොත්පත්වල ගුණාත්මකභාවය පිරික්සීම හා සදාචාරාත්මක බව හා දේශීය අනන්‍යතාව සුරක්ෂිත කිරීම සඳහා උචිත පොත් පත් තෝරා ගැනීම

අරමුණ
1952 පෙබරවාරි මස 09 වෙනි දින රජයේ ගැසට් පත්‍රයේ පළ කරනු ලැබූ උපකෘත ස්වභාෂා, ද්විභාෂා, සහ ඉංග්‍රීසි පාඨශාල‍ාවන් පිළිබඳ ව්‍යවස්ථා සංග්‍රහයේ 19 ඒ ඡේදයේ සඳහන් නිර්ණායකයක්ට අනුකූලව පාසල් ප්‍රජාව සඳහ‍ා ගුණාත්මක පොත් හඳුන්වාදීම.

එකී පොත් සඳහ‍ා පුස්තකාල බලපත්‍රයක් ලබා දීම, යහපත් කියවීමේ සංස්කෘතියක් ප්‍රවර්ධනය කිරීම උදෙසා අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම, අධ්‍යාපන ග්‍රන්ථ ප්‍රකාශන උපදේශක මණ්ඩලයේ මූලික අරමුණු වේ.


ශාඛාවේ කාර්යයන්

  • ගුණාත්මක බවින් යුක්ත පො‍ත් හඳුනා ගැනීම හා බලපත්‍ර ලබා දීම
  • බලපත්‍ර ලබා ගැනීමසඳහ‍ා ප්‍රකාශන ආයතන දැනුවත් කිරීම
  • ග්‍රන්ථ සමීක්ෂකයින් තෝරා ගැනීම
  • උපදේශක මණ්ඩල රැස්වීම් පැවැත්වීම
  • කියවීමේ රුචිකත්වය වර්ධනය කිරීම පිණිස දැනුවත් කිරීම පිනිස දැනුවත් කිරීමේ වැඩමුළු පැවැත්වීම


නිලධාරීන්ගේ නාම ලේඛනය

තනතුර දුරකතන අංක
ෆැක්ස් ඉ-තැපැල්
සෘජු දිගුව
ලේකම් 011-2784839 1511  0112784839  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
සහකාර ලේකම්   1508   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 ශාඛාව   1509   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">