කළමනාකරණ හා ප්‍රමිති ඒකකය

 

දැක්ම
ගුණාත්මක සමාජයක් සඳහා ගුණාත්මක අධ්‍යාපනයක්


මෙහෙවර ප්‍රකාශය
නිපුනතා හා ප්‍රමිති පදනම් කර ගෙන අභ්‍යන්තර  හා බාහිර ඇඟයීම් ක්‍රියාවලිය ශක්තිමත් කරමින් පාසල් පද්ධතියේ භෞතික හා මානව සම්පත්වල ගුණාත්මක බව තහවරු කිරීම සඳහා කළමණාකරන හා ඇඟයීම් නියාමන යාන්ත්‍රණය දිශානුගත කිරීම


ශාඛාවේ කාර්යයන්

  • පද්ධතියේ අධ්‍යයන හා අනධ්‍යයන පිරිස් සඳහා නිපුණතා පාදක ප්‍රමිතීන් හඳුනාගැනිම
  • ගොඩනැගිලි, ලී බඩු උපකරණ, පරිගණක, පොත්පත් හා රසායන ද්‍රව්‍ය ආදී භෞතික යෙදවුම් පිළිබඳව ප්‍රමිතීන් රැස්කිරීම හෝ හඳුනාගෙන පද්ධතියට ඉදිරිපත් කිරීම හා ඇගයීම් සඳහා උපයෝගී කර ගැනීම
  • ප්‍රමිතීන් පිළිබඳ නිර්ණායක හෝ දර්ශක සකස්කිරීම
  • පාසල්වල අභ්‍යන්තර හා බාහිර ඇගයීම් ක්‍රියාවලියක් පද්ධතියට හඳුන්වාදීම
  • අමාත්‍යාංශයේ සෙසු නිලධාරී පිරිස් ද සම්බන්ධ කරගෙන පාසල්, ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනය, ගුරු විද්‍යාල, ගුරු මධ්‍යස්ථාන, විද්‍යාපීඨ සහ කලාප තොරතුරු තාක්ෂණ මධ්‍යස්ථාන හා සෙසු ආයතන ඇගයීම
  • ඇගයීම් අනුව ලබාගන්නා තොරතුරුවලින් අනාවරණය වන දුබලතාවලට පිළියම් යෙදීම සඳහා ද ප්‍රබලතා පද්ධතිය තුළ ව්‍යාප්ත කිරීම සඳහා ද අදාළ ආයතන තුළ මානව සම්පත් සංවර්ධන වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම සහ අවශ්‍යතා අනුව ඒ සඳහා බාහිර විශේෂඥ හා සම්පත් පුද්ගල දායකත්වය ලබා ගැනීම
  • ජාතික මට්ටමින් ගත යුතු තීරණ සඳහා ලේකම්තුමා මගින් ගරු අමාත්‍යතුමා වෙත වාර්තා ඉදිරිපත් කිරීම
  • ගුණාත්මකභාවය තහවුරු කිරීම (Quality Assurance) පිළිබඳ කළමනාකරණය පාසල් පද්ධතියට හඳුන්වා දීම
  • මෙම කාර්යය සඳහා අමාත්‍යාංශ නිලධාරීන් යොදවන අතර අවශ්‍යතා අනුව බාහිර විශේෂඥ හා සම්පත් පුද්ගල දායකත්වය ලබාගැනීම
  • පළාත් සභා විදුහල් සම්බන්ධයෙන් මෙම කාර්යයන් ක්‍රියාත්මක කිරිම සඳහා අමාත්‍යංශයේ මෙම ප්‍රමිති ඒකකය හා සම්බන්ධ ව සෑම පළාතක් තුළ ම පළාත්බද කළමනාකරණ හා ප්‍රමිති ඒකක පිහිටුවීම

 
නිලධාරී ලේඛනය

තනතුර දුරකතන ෆැක්ස් ඉ-තැපැල්
සෘජු දිගුව
අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ 011- 2784874 1164  011- 2784874  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ   1102    
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ   1103
   
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ   1100    
 ශාඛාව 011- 2784874 1101