ඒකාබද්ධ සේවා, නිවාඩු හා ඉඩම් අංශය

 

ශාඛාවේ කාර්යයන්

  • අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය, සියලුම විද්‍යාපීඨ හා ගුරු විද්‍යාලවල ඒකාබද්ධ සේවයට අයත් නිලධාරීන්ගේ සියලුම ආයතනික කටයුතු සම්බන්ධීකරණය කිරීම
  • විභාග දෙපාර්තමේන්තුව, ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනය, ජාතික පුස්තකාල හා ප්‍රලේඛන සේවා මණ්ඩලය හා අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුවේ ඒකාබද්ධ සේවයට හා ඒකාබද්ධ නොවන සේවයට අයත් සියලුම සම්බන්ධීකරණ කටයුතු
  • සියලු ම ජාතික පාසල්, පළාත් පාසල් හා අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය යටතට ගැනෙන ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීම්, අවසතු කිරීම් හා අනෙකුත් ගැටලු පිළිබඳ සියලු කටයුතු
  • පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ නිලධාරීන්ගේ හා සේවක මහත්ම මහත්මීන්ගේ හැර අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ, සියලුම ජාතික පාසල්වල, ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනයේ, විභාග දෙපාර්තමේන්තුවේ, ජාතික පුස්තකාල හා ප්‍රලේඛන සේවා මණ්ඩලයේ හා අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුවේ සියලු ම නිලධාරීන්ගේ හා සේවක මහත්ම මහත්මීන්ගේ පෞද්ගලික විදේශ නිවාඩු


නිලධාරී ලේඛනය

තනතුර දුරකතන අංක
ෆැක්ස් ඉ-තැපැල්
සෘජු දිගුව
ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම් (ඒකාබද්ධ සේවා හා ඉඩම් - වැ.බ.) 011-2784846 1210 011-2784846  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
සහකාර ලේකම් (ආයතන)(ඒකාබද්ධ සේවා) 011-2784533 1227    
සහකාර ලේකම් (පාර්ලිමේන්තු කටයුතු හා ඉඩමි) 011-2784716  1229     
පරිපාලන නිලධාරිනී (ඒකාබද්ධ සේවා හා ඉඩම්) 011-2785239 1216    
 ශාඛාව  ,, 1214