ජාතික භාෂා හා මානව ශාස්ත්‍ර අධ්‍යාපන ඒකකය

 


ජාතික භාෂා හා මානව ශාස්ත්‍ර අධ්‍යාපන ඒකකය (2 වන මහල)

 


 දැක්ම

සංස්කෘතික හා භාෂාමය වශයෙන් ශ්‍රී ලාංකික අනන්‍යතාව රැකගත් ජාතික සමගිය ස්ථාපිත කෙරෙන අනාගත අභියෝගවලට සාර්ථකව මුහුණ දෙන අනාගත පරපුරක්


මෙහෙවර ප්‍රකාශය

චතුර්විධ භාෂා කුසලතාවන් ප්‍රවීණත්වයට පත් කිරීමෙන් හා සමාජ විද්‍යා විෂයයන් මගින් සංස්කෘතිය පවරාදීමෙන් දේශීය වටිනාකම් අගය කරන ජාතික අනනතාව සුරැකීමට හා අනාගත අභියෝගවලට සාර්ථකව මුහුණ දීමට සමත් දේශමාමක සිසු පරපුරක් බිහි කිරීම


ශාඛාවේ කාර්යයන්

  • 6 සිට 13 ශ්‍රේණි දක්වා සිසු දරුවන් මවුබස හා චතුර්විධ භාෂා කුසලතා ප්‍රවීණත්වයට පත් කිරීම
  • සිසු දරු දැරියන්ගේ වින්දන ශක්තිය දියුණු කිරීම
  • ජාතික භාෂාව හා මානව ශාස්ත්‍ර විෂයයන් ඉගැන්විමේ ගුණාත්මක බව වර්ධනය කිරීම තුළින් සිසු සාධනය ඉහළ නැංවීම
  • දේශීය සංස්කෘතිකාංග හා ජාතික සමගිය අගයන අනාගත අභියෝගවලට සාර්ථක ව මුහුණ දිය හැකි සිසු පරපුරක් බිහි කිරීම


නිලධාරී ලේඛනය

තනතුර දුරකතන අංක
ෆැක්ස් ඉ-තැපැල්
සෘජු දිගුව
අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ 011-2786117 1239  011-2786117  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ 011-2177393  1200     
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ   1203    
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ   1276    
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ   1276    
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ   1201     
 ශාඛාව 011-2786117 1202