ජාතික භාෂා හා මානව ශාස්ත්‍ර අධ්‍යාපන ඒකකය

78


ආර්. කරුණාසිරි මහතා
අධ්‍යාපන 
අධ්‍යක්ෂ
ජාතික භාෂා හා මානව ශාස්ත්‍ර අධ්‍යාපන ඒකකය (2 වන මහල)

 


 දැක්ම

සංස්කෘතික හා භාෂාමය වශයෙන් ශ්‍රී ලාංකික අනන්‍යතාව රැකගත් ජාතික සමගිය ස්ථාපිත කෙරෙන අනාගත අභියෝගවලට සාර්ථකව මුහුණ දෙන අනාගත පරපුරක්


මෙහෙවර ප්‍රකාශය

චතුර්විධ භාෂා කුසලතාවන් ප්‍රවීණත්වයට පත් කිරීමෙන් හා සමාජ විද්‍යා විෂයයන් මගින් සංස්කෘතිය පවරාදීමෙන් දේශීය වටිනාකම් අගය කරන ජාතික අනනතාව සුරැකීමට හා අනාගත අභියෝගවලට සාර්ථකව මුහුණ දීමට සමත් දේශමාමක සිසු පරපුරක් බිහි කිරීම


ශාඛාවේ කාර්යයන්

  • 6 සිට 13 ශ්‍රේණි දක්වා සිසු දරුවන් මවුබස හා චතුර්විධ භාෂා කුසලතා ප්‍රවීණත්වයට පත් කිරීම
  • සිසු දරු දැරියන්ගේ වින්දන ශක්තිය දියුණු කිරීම
  • ජාතික භාෂාව හා මානව ශාස්ත්‍ර විෂයයන් ඉගැන්විමේ ගුණාත්මක බව වර්ධනය කිරීම තුළින් සිසු සාධනය ඉහළ නැංවීම
  • දේශීය සංස්කෘතිකාංග හා ජාතික සමගිය අගයන අනාගත අභියෝගවලට සාර්ථක ව මුහුණ දිය හැකි සිසු පරපුරක් බිහි කිරීම


නිලධාරීන්ගේ නාම ලේඛනය

නම තනතුර දුරකතන අංක
ෆැක්ස් ඉ-තැපැල්
සෘජු දිගුව
ආර්. කරුණාසිරි මහතා   අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ 011-2786117 1239    
එස්.එම්.ඒ. ෂිෆායා මහත්මිය නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ 0112177393  1200     
ජී. ෂඩගෝපාන් මහත්මිය සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ   1203    
කේ.පී.එම්. ජයසේන මහත්මිය සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ   1276    
එස්.ටී.කේ.ඒකනායක මහත්මිය සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ   1276    
පී.ඒ.වීරක්කොඩි මයා  සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ   1201     
ශාඛාව   011-2786117 1202   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.