විනය සහ විමර්ශන අංශය

 

ශාඛාවේ කාර්යයන්

 • අධ්‍යාපන පරිපාලන සේවයේ, අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශ කාර්ය මණ්ඩලයේ, ජාතික පාසල්, විද්‍යාපීඨ හා ගුරු විද්‍යාලවල අධ්‍යයන හා අනධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩලයේ විනය කටයුතු
 • අධ්‍යාපන ලේකම් හා අතිරේක ලේකම් (පාලන හා මුදල්) විසින් පවරනු ලබන විමර්ශන සිදු කිරීම, එම විමර්ශන වාර්තා නිර්දේශ සහිත ව ඉදිරිපත් කිරීම හා චෝදනා පත්‍ර කෙටුම්පත් කිරීම
 • අමාත්‍යාංශයේ සේවය කරන ලේඛන සහකාර, සංවර්ධන සහකාර සහ මූල්‍ය සහකාර යන සියලු ම (ඒකාබද්ධ සේවය නොවන) නිලධාරීන් හා සේවක මහත්ම මහත්මීන්ගේ පෞද්ගලික ලිපි ගොනු සම්බන්ධ කටයුතු
 • ගරු අමාත්‍යතුමන්ලාගේ පෞද්ගලික කාර්ය මණ්ඩලය හා උපදේශකවරුන් පත් කිරීම සම්බන්ධ කටයුතු
 • අමාත්‍යාංශය යටතේ ඇති ජාතික පාසල්, ගුරු විද්‍යාල, විද්‍යාපීඨ හා ගුරු මධ්‍යස්ථානවල සේවය කරනු ලබන අනධ්‍යන කාර්ය මණ්ඩලවල ආයතන කටයුතු හා සේවා සංඛ්‍යා විස්තර පවත්වාගෙන යාම
 • විභාග දෙපාර්තමේන්තුව, අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව, ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනය සහ පුස්තකාල හා ප්‍රලේඛන සේවා මණ්ඩලයට අදාළ ආයතන කටයුතු සම්බන්ධීකරණය
 • මු.රෙ. 71 යටතේ තනතුරු ඇති කිරීම හා කාර්ය මණ්ඩල උපලේඛන සම්බන්ධ කටයුතු
 • අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ සේවයේ නියුතු සියලු ම තනතුරු යටතේ ගැනෙන නිලධාරි / සේවක දෙපාර්ශවයේ ම සියලු ම නිවාඩු සම්බන්ධ කටයුතු ඉටු කිරීම
 • අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයට ලැබෙන සියලු ම ලිපි විධිමත් පරිදි වර්ගීකරණය කොට කඩිනම්ව හා සුරක්ෂිත ව අදාළ ඒකකවලට බෙදා හැරීමට කටයුතු කිරීම
 • අතිකාරම් ගිණුම යටතේ වන සියලු ණය අනුමත කිරීම
 • අත්තිකාරම් ගිණුම යටතේ දේපළ ණය ලබාදීමේදී සුරැකුම් ලෙසට ලබාගෙන ඇති ඔප්පු නිදහස් කිරීම
 • අමාත්‍යාංශය මගින් නිකුත් කරන චක්‍රලේඛ ලියාපදිංචි කිරීම


 නිලධාරී ලේඛනය

තනතුර දුරකතන අංක
ෆැක්ස් ඉ-තැපැල්
සෘජු දිගුව
ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම් (විනය හා විමර්ශන) 011-2784826 1282 011-2784826 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
සහකාර ලේකම් (විනය) 
011-2784849 1215    
 ශාඛාව  ,, 1194