ගෙවීම් ශාඛාව

 

ශාඛාවේ කාර්යයන් 

  • සියලු ම පුනරාවර්තන හා මූලධන ගෙවීම් සිදු කිරීම
  • අත්තිකාරම් B ගිණුමට අදාළ ගෙවීම් කිරීම
  • අත්තිකාරම් B අවසන් ගිණුම සකස්කිරීම
  • අවසන් ගිණුම් සඳහා අවශ්‍ය තොරතුරු සැපයීම
  • විගණන විමසුම් සඳහා පිළිතුරු ලබාදීම
  • අමාත්‍යාංශයේ සියලු ම නිලධාරීන්ගේ වැටුප් හා දීමනා ඇතුලු සියලු ම ගෙවීම් කටයුතු

 
නිලධාරීන්ගේ නාම ලේඛනය

තනතුර දුරකතන අංක
ෆැක්ස් ඉ-තැපැල්
සෘජු දිගුව
ගණකාධීකාරී (ප්‍රාග්ධන වියදම්) 011-2784834 1423  011-2784834 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
 ගණකාධීකාරී (පුනරාවර්නත වියදම්) 011-2785263 1424  011-2785263  
සරප්   1429    
 ශාඛාව 011-2784834 1434/1476 011-2784834