පාර්ලිමේන්තු කටයුතු

ශාඛාවේ කාර්යයන්

 
නිලධාරී ලේඛනය

තනතුර දුරකතන අංක
ෆැක්ස් ඉ-තැපැල්
සෘජු දිගුව
ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම්  (පාලන I) 011-2787962 1237 011-2787962  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
සහකාර ලේකම් (පාලන I) 011-2784829 1233    
පරිපාලන නිලධාරි 011-2784829  1213     
 ශාඛාව 011-2784829  1232